Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 104 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 104 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
46,700,000 đ
Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 96 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 96 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
46,700,000 đ
Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 88 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 88 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
45,100,000 đ
Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 80 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 80 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
42,800,000 đ
Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 72 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 72 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
41,200,000 đ
Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 64 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 64 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
30,800,000 đ
Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 48 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 48 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
26,900,000 đ
Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 40 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 40 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
25,300,000 đ
Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 32 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 32 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
14,200,000 đ
Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 24 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 24 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
12,600,000 đ
Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 16 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 16 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
10,263,000 đ
Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 56 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 56 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
29,194,000 đ
Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 24 trung kế 64 máy nhánh

Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 24 trung kế 64 máy nhánh

Tổng đài Nec
38,880,000 đ
Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 24 trung kế 64 máy nhánh

Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 24 trung kế 64 máy nhánh

Tổng đài Nec
38,880,000 đ
Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 24 trung kế 56 máy nhánh

Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 24 trung kế 56 máy nhánh

Tổng đài Nec
36,840,000 đ
Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 24 trung kế 48 máy nhánh

Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 24 trung kế 48 máy nhánh

Tổng đài Nec
34,680,000 đ
Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 24 trung kế 40 máy nhánh

Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 24 trung kế 40 máy nhánh

Tổng đài Nec
32,640,000 đ
Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 20 trung kế 40 máy nhánh

Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 20 trung kế 40 máy nhánh

Tổng đài Nec
29,400,000 đ
Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 20 trung kế 48 máy nhánh

Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 20 trung kế 48 máy nhánh

Tổng đài Nec
31,440,000 đ
Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 20 trung kế 56 máy nhánh

Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 20 trung kế 56 máy nhánh

Tổng đài Nec
33,540,000 đ
Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 20 trung kế 64 máy nhánh

Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 20 trung kế 64 máy nhánh

Tổng đài Nec
35,640,000 đ
Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 16 trung kế 40 máy nhánh

Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 16 trung kế 40 máy nhánh

Tổng đài Nec
28,200,000 đ
Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 16 trung kế 48 máy nhánh

Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 16 trung kế 48 máy nhánh

Tổng đài Nec
30,360,000 đ
Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 16 trung kế 56 máy nhánh

Tổng đài NEC SL1000, cấu hình 16 trung kế 56 máy nhánh

Tổng đài Nec
32,400,000 đ